Agenda 30 - Euro fašizmus

Agenda 2030...bola schválená na mimoriadnom samite OSN v New Yorku v roku 2015 a oficiálne sa zameriava na odstránenie chudoby a dosiahnutie udržateľného rozvoja do roku 2030. Hlavný zámer pochopiteľne zostáva, a to vytvorenie globálneho fašizmu pod diktátom svetovej vlády. Ciele Agendy 2030 + ich "preklady" sú nasledovné:

  cieľ č. 1: žiadna chudoba = centralizácia bankového systému, bezhotovostná spoločnosť a globálna digitálna mena;

  cieľ č. 2: žiadny hlad = GMO potraviny pre všetkých;

  cieľ č. 3: kvalita zdravia a života = masová vakcinácia, potravinové štandardy, zákaz alternatívnej medicíny;

  cieľ č. 4: kvalitné vzdelanie = vymývanie mozgov cez donucovací vzdelávací systém od narodenia po hrob

  cieľ č. 5: rodová rovnosť = kontrola populácie cez nútené "rodinné plánovanie";

  cieľ č. 6: čistá voda a hygiena = privatizácia vodných zdrojov a fluorizácia vody;

  cieľ č. 7: dostupná a čistá energia = centralizovaná kontrola všetkých energetických zdrojov a zásob, chytrá sieť;

  cieľ č. 8: dôstojná práca a ekonomický rast = TPP, voľné zóny obchodu, ktoré slúžia korporátnym záujmom, deindustrializácia, centralizovaná kontrola všetkých ekonomických aktivít

  cieľ č. 9: priemysel, inovácie a infraštruktúra = cesty s mýtom, verejná doprava, environmentálne reštrikcie; 

  cieľ č. 10: zníženie nerovností medzi krajinami a v rámci krajín = ešte viac byrokracie v regionálnych politikách;

  cieľ č. 11: udržateľné mestá a komunity = zhromaždenie ľudí do husto osídlených miest, nepretržitý dozor nad obyvateľmi;

  cieľ č. 12: zodpovedná spotreba a výroba = centralizovanie produkcie a distribúcie a zrušenie strednej vrstvy;

  cieľ č. 13: ochrana klímy = uhlíková daň, obchodovanie s emisiami, odsunutie ľudí z pôdy;

  cieľ č. 14: trvalo udržateľné využívanie oceánov a morí = centralizovaná kontrola nad oceánmi a moriami a nad všetkým, čo je v nich;

  cieľ č. 15: trvalo udržateľné využívanie pozemných ekosystémov a lesného hospodárstva a zachovanie biodiverzity = väčšie environmentálne obmedzenia, viac kontroly nad prírodnými zdrojmi a nerastmi;

  cieľ č. 16: mier, spravodlivosť a silné inštitúcie = svetový súd "spravodlivosti", väčšia kontrola nad regiónmi a podrobenie celej populácie policajnému štátu;

  cieľ č. 17: partnerstvá za ciele = odstránenie národných suverenít na celom svete, globalizácia s cieľom zaviesť orwelliánsku byrokraciu pod záštitou OSN, prejdenie všetkej moci do rúk globálnej vlády. 

Zelená dohoda a ďalšie zvrátenosti. 

V krátkosti , chov hovädzieho dobytka má byť zrušený, celkovo má byť zrušený chov červeného mäsa, zníženie pestovania, zákaz vstupu do lesa a podobne, kvôli údajnej klíme, za ktorou nič iní nie je, okrem totality Bruselu, do ktorého nás už zapredali minulé vlády odovzdaním právomocí Lisabonskou zmluvou. V minulom roku sme otvorene kričali, že kvôli týmto zvrátenostiam budú vytvárať také podmienky pre vstup do lesa, a to tým, že sa budú vytvárať nariadenia EÚ zákonmi pre Nové pravidlá ohľadom lesov. Veď proti týmto zvrátenostiam sú štrajky v Holandsku. Vďaka tejto Agende prišlo o svoje farmy necelých 40% zatiaľ..  

- Vytvoria sa nové národné parky (už sa to aj deje)

- Spoplatnia veľkými poplatkami, aby to odradilo turistov (Teraz sa to začalo diať príkladom: Vysoké Tatry)

- V Blízkosti národných parkov bude zakázaný chov a pestovanie kvôli biotopom

- Zrušiť chov červeného mäsa, lebo grgajú a..... (veď to už viete) a hlavne vytvárajú hnoj (dusík)veľmi prospešný pre pestovanie, no hlavne podpora vo výrobe umelého mäsa a umelého hnojiva) 

- Časom ešte má prísť zrušenie chovu hydiny (preto tie registrácie)

- Zrušenie turistických oblastí okolo vodných nádrží  lulucf_1_sk_act_part1_v2.pdf (minzp.sk)

- Zrušenie stavieb nových domov nielen v blízkosti lesov a národných parkov (zrušiť život na dedinách)

- Premnoženie medveďov a vlkov je tiež súčasť Agendy o biotope. "Medveď hnedý je podľa legislatívy Európskej únie, na základe Smernice o biotopoch, zaradený medzi prísne chránené živočíšne druhy. Pri predvstupových rokovaniach do Európskej únie nebol pri tomto druhu požadovaný zo strany Slovenska regulačný odlov ako to bolo napríklad u vlka. Z tohto dôvodu nie je na území Slovenska možné realizovať regulačný lov medveďa hnedého. Usmrtenie uvedeného chráneného druhu je možné len v prípade, ak sú splnené presne stanovené požiadavky, ktoré boli potvrdené aj nálezmi Ústavného súdu SR z roku 2018. Rozhodnutia na udelenie výnimky na usmrtenie jedincov medveďa hnedého boli súdom zrušené z dôvodu nejednoznačnej identifikácie problémového jedinca. (smernica ES 92/43/EEC o ochrane biotopov)" Nechali ho premnožiť. A na základe tejto smernice z Eú je zákaz odstrelu, takúto legislatívu prijala minulá vláda. Teraz kvôli medveďovi končí veľa chovateľov s chovom oviec "kvôli útokom medveďa". Dokonalý plán ako ukončiť postupne chovy červeného mäsa. Medveď hnedý je na Slovensku prísne chráneným druhom, pričom reguláciu jeho populácie zakazuje legislatíva ešte z minulých vlád.

- Zrušenie výrobu v priemysle: výroba hliníku, cementu, uhlíkov a ďalšie a ďalšie (preto tie vysoké ceny energií)

- Takzvané zdravie je iba formou očkovaním (nové technológie - mRNA a atď)

- Migrácia

- Kontrola populácie

- Zníženie rybolovu

- Úplný zákaz vykurovania v krboch, pieckach, kotly na tuhé palivo (povolené bude iba na elektrinu kvôli total control)

- A ten nešťastný plyn? Je to súčasť Agendy 2030, nemáš plyn - nemáš mlieko, syr, jogurt, pivo, kávu, a ďalšie potraviny, lebo klimafašizmus..... . V skratke: dokonalý plán, ale média s politikmi, s profesorom, podnikateľmi a podobne zakrývajú skutočnú pravdu Agendy

A mnoho ďalších zvráteností klimafašizmu 


Agenda 21: Depopulácia 95 % sveta do roku 2030 prebieha v plnom prúde


Zdvihnite ruku všetci tí, ktorí ste už počuli o Agende 21? Väčšina ľudí si neuvedomuje, že jednou z najväčších hrozieb voči ich slobode môže byť program OSN známy ako Agenda 21.Odbor pre hospodárske a sociálne záležitosti OSN, Sekcia pre trvalo udržateľný rozvoj vytvorila Agendu 21 ako program trvalej udržateľnosti.Táto Agenda 21 je akousi zliatinou socializmu a extrémneho environmentalizmu, ktorá je podfarbená protiamerickými, antikapitalistickými podtónmi..Každý jeden deň, na všetkých stretnutiach, na všetkých úrovniach vlády, zástupcovia mimovládnych organizácií, plánovacích skupín a federálni agenti obliehajú volených zástupcov a trvajú na tom, že ich politiky nemajú nič spoločné s národnými programami. Pravidelne publikujú správy, zomkýnajú sa proti komukoľvek a stále sa oháňajú pojmom Agenda 21. "NIE, nie, nie," trvajú na svojom."Títo ľudia sú len blázniví paranoidní konšpirační teoretici. Nás zaujíma len miestny plán pre našu komunitu."Mnohí volení zástupcovia sú z toho zmätení. Problémy a politiky sa pred nimi náhle objavujú priamo, spolu s konkrétnou, živou vzorkou, pripravenou a hotovou legislatívou, pripravenou hneď na schválenie.A potom ten neustály tlak na to, aby to prešlo, aby to bolo schválené. Navyše materiály a legislatíva často prechádzajú, sú schvaľované bez toho, aby ich volení zástupcovia poznali.Sú nútení schvaľovať dokumenty často pod umelo vytvoreným tlakom, odvolávajúcim sa na nedostatok času a netušia nič o ich pôvode, pozadí, ani o ich účele. Čo je na tom celom najzarážajúcejšie, je to, že nemajú ani predstavu o tom, aké to bude mať následky.Nemajú o tom vedomosti, nerozumejú témam a hlavne netušia nič o skrytých cieľoch procesov, ktoré prebiehajú. Veci sú nastavené tak, aby na to ani nemali čas. Vyvíja sa na nich tlak, ktorý má vždy rovnaké znenie: LEN TO UROB.To, čo mnohí zákonodarcovia nedokážu realizovať, je to, že väčšina týchto právnych predpisov má priamu súvislosť s oveľa širším, rozsiahlejším programom.Podľa webovej stránky OSN je Agenda 21 "komplexným akčným plánom, ktorý má byť prijatý globálne, na celom svete, na národnej a lokálnej úrovni, organizáciami spadajúcimi pod systém OSN, vládami a hlavnými skupinami vo všetkých oblastiach, v ktorých majú ľudia dopad na životné prostredie."OSN sa usiluje o kooptáciu, o to, aby jej zástupcovia boli vsadení ako noví členovia do volených orgánov. Chcú to dosiahnuť prostredníctvom jednotlivých vlád a nakoniec do "vlády jedného sveta".Ten jeden svet bude súkromnou krajinou pod záštitou zabezpečenia jej "trvalej udržateľnosti". Ešte horšie je ale to, že Agenda 21 OSN dokonca stanovila plány na "vyľudnenie" alebo skôr "kontrolu populácie."

Ak vám to znie ako nejaký výňatok z Orwellovho románu "1984", je to preto, lebo princípy Agendy 21 sú v hlbokom súlade s dementnou alternatívnou realitou, ktorú si sám Orwell predstavoval vtedy, keď napĺňal prázdne strany svojho vtedy vznikajúceho, slávneho románu.


Zoberme si túto kapitolu z Agendy 21, zverejnenej na webovej stránke OSN:


"Hlavným cieľom ľudského osídlenia je zlepšenie sociálnej, ekonomickej a environmentálnej kvality ľudských sídiel a životného a pracovného prostredia všetkých ľudí, osobitne chudoby žijúcej v mestách a na vidieku.

Takéto zlepšenie by malo byť založené na aktivitách technickej spolupráce, partnerstvách medzi verejným, súkromným a komunitným sektorom.

Toto zlepšenie sa má dosiahnuť aj účasťou komunitných skupín a osobitných záujmových skupín, akými sú ženy, domorodí obyvatelia, starší ľudia a osoby so zdravotným postihnutím na rozhodovacom procese."

Tieto prístupy by mali tvoriť základné princípy národných stratégií osídlenia. Pri vytváraní týchto stratégií budú krajiny musieť stanoviť priority spomedzi ôsmich programových oblastí, ktoré sú stanovené v tejto kapitole.

Tieto priority budú v súlade s národnými plánmi a cieľmi krajín, pričom tieto krajiny plne zohľadnia svoje sociálne a kultúrne schopnosti.

Okrem toho by mali krajiny primerane zabezpečiť monitorovanie vplyvu svojich stratégií na marginalizované a vylúčené skupiny s osobitným zreteľom na potreby žien.

7.5. Oblasti programu zahrnuté v tejto kapitole sú:


(a) Poskytovanie adekvátneho domova pre všetkých;

(b) Zlepšenie manažmentu ľudských sídiel;

(c) Podpora plánovania a manažmentu trvalo udržateľného využívania krajiny;

(d) Podpora integrovaného poskytovania environmentálnej infraštruktúry: zásobovania vodou, kanalizácie, odvodňovania zamokrených území a nakladania s pevným odpadom;

(e) Podpora trvalo udržateľných energetických a dopravných systémov v ľudských sídlach;

(f) Podpora plánovania a riadenia ľudských sídiel v oblastiach citlivých na katastrofy;

(g) Podpora aktivít trvalo udržateľného stavebníctva;

(h) Podpora rozvoja ľudských zdrojov a budovania kapacít pre rozvoj ľudských osídlení.

Najhoršou časťou toho celého je to, že občania už každý deň zažívajú implementáciu uvedeného, možno bez toho, aby si to vôbec uvedomovali.

Všetky informácie o Agende 21, resp. o Agende 2030, zoznam udalostí, ku ktorým došlo v posledných rokoch a dôkazy o prebiehajúcej realizácii Agendy 21, ale aj Agendy 2030 nájdete na webovej stránke OSN.

Nájdete tam aj celé znenia Agendy 21, Agendy 2030 a takisto aj ratifikačné procesy, vrátane ich priebehov.