Covid očkovanie

Zločin proti lidskosti, který porušuje Norimberský kodex

Covid  - 19  Právnici a zdravotnícki experti začínajú súdne konanie proti W.H.O a svetovým lídrom za "zločiny proti ľudskosti"

Tím o počte viac ako 1.000 právnikov a viac ako 10.000 expertov na medicínu pod vedením Dr. Reinera Fuellmicha podáva žalobu proti americkej CDC, WHO a skupine Davos Group. A aj my sme toho súčasťou.

Podstatou žaloby je nesprávny PCR test a podvody spočívajúce v zdokumentovaných prípadoch vo veľkom počte, kde boli lekári nútení alebo motivovaní označovať úmrtia na komorbidity ako úmrtia na covid. PCR testy neboli nikdy určené na detekciu patogénov a sú podľa obžaloby stopercentne chybné pri 35 cykloch (mimochodom na porovnanie prah ct podľa informácií získaných z Ministerstva zdravotníctva SR hovoria o nastavení ct v SR 40-50, údaj, ktorý sme získali z call centra spol. Medirex bol na prelome rokov ct=45).

CDC nedávno pripustilo, že akékoľvek testovanie so signálom nad 28 cyklov by nemalo byť prípustné ako spoľahlivý výsledok. Iba tento fakt diskvalifikuje viac ako 90 percent domnelých prípadov covidu (tzv. infekcií zistených týmito "testami"). Spolupáchateľmi pri šírení poplašných správ a paniky medzi obyvateľstvom sú všetky média, ktoré si zamieňali pojmy pozitivita a infekčnosť. Právnici z iných krajín tak, ako aj my v SR, žiadame obyvateľov, aby spätne archivovali tieto správy, aj v printovej podobe, nakoľko budú v ďalšom konaní použité ako dôkaz.

Osobitnú časť žaloby popri chybných testoch a zmanipulovaných úmrtných listoch tvorí téma experimentálnych vakcín. Ich použitie je v rozpore s čl. 32 Ženevského dohovoru. Podľa tohto článku zmrzačenie a lekárske alebo vedecké experimenty, ktoré si lekárske ošetrenie chránenej osoby nevyžadujú, sú zakázané. Podľa článku 147 je vykonávanie biologických pokusov na chránených osobách závažným porušením dohovoru.

Použitie experimentálnej vakcíny je porušením všetkých 10 bodov Norimberského kódexu. To môže viesť až k trestu smrti pre tých, ktorí tieto ustanovenia porušili.

Tieto tzv. vakcíny podľa žaloby nespĺňajú päť základných bodov potrebných pre definíciu vakcíny (naopak, spĺňajú skôr definíciu medicínskeho experimentu a pokusu na ľuďoch), t.j.:

  1. Vakcína má poskytnúť imunitu proti vírusu (žalobcovia si trúfajú preukázať, že táto "génová terapia" neposkytuje imunitu voči covidu. Má zaručiť redukciu symptómov, napriek tomu podľa dát z obžaloby však až 60 percent prípadov, ktoré potrebujú nemocničnú intenzívnu starostlivosť sú práve pacienti po dvoch dávkach vakcíny).
  2. Vakcína má ochrániť pred nákazou (táto génová terapia neposkytuje imunitu a aj po dvoch dávkach vakcíny môže očkovaný chorobu dostať - viď aktuálna situácia na Seychelloch).
  3. Vakcína má znížiť počet úmrtí na vírusovú infekciu (táto génová terapia neznižuje počet úmrtí. Aj dvakrát zaočkovaní zomierajú ba čo viac umierajú vo velkom počte).
  4. Vakcína má redukovať rozširovanie vírusu (táto génová terapia nebráni v šírení choroby a poskytuje prakticky nulovú imunitu voči nej).
  5. Vakcína má znížiť prenos vírusu na druhých (táto génová terapia nebráni prenosu choroby na iné osoby, pretože poskytuje prakticky nulovú imunitu).

Žaloba uvádza aj jednotlivé porušenia Norimberského kódexu:

1. Informovaný súhlas

Žiadna osoba nesmie byť nútená do medicínskeho experimentu bez informovaného súhlasu. Veľa známych osobností, médiá, politici a ďalší ľudia z nemedicínskeho prostredia presviedčajú v štátom platených kampaniach, aby sa ľudia dali zaočkovať. Neposkytujú pritom žiadne relevantné informácie o vedľajších účinkoch alebo o iných nebezpečenstvách tejto génovej terapie. Opakujú ako pokazený gramofón nepravdivé slová typu "bezpečná a efektívna" alebo "prínos prevažuje nad rizikami". Krajiny zavádzajú lockdowny, opatrenia a vyhrážajú sa vlastným obyvateľom. Tým de facto nútia obyvateľstvo, aby sa zaočkovalo. V opačnom prípade im hrozí obmedzenie na ich základných právach na protiprávnom základe skrz vakcinačné pasy alebo tzv. zelené pasy. Pamätajte, že aj počas Norimberských procesov boli žalované aj médiá a ich predstavitelia boli odsúdení na smrť za klamanie verejnosti podobne, ako mnoho nacistov, ktorí boli odsúdení za zločiny proti ľudskosti.

2. Pokus musí byť navrhnutý tak, aby priniesol pre dobro spoločnosti plodné výsledky, ktoré nemožno získať inými spôsobmi či prostriedkami a ktoré nie sú vo svojej podstate náhodné či nepotrebné.

Ako je uvedené vyššie, táto génová terapia nespĺňa základné definičné kritériá vakcíny a neposkytuje imunitu voči vírusu. Existuje množstvo iných bežne dostupných liečebných postupov, ktoré poskytujú dobré výsledky ako napr. vitamín D, vitamín C, zinok a vlastný silný imunitný systém (ak je napr. osobitne odolný voči chrípke alebo nachladnutiu) a mnoho ďalších.

3. Pokus musí byť založený na výsledkoch pokusov na zvieratách i na poznaní prirodzeného priebehu danej choroby.

Táto génová terapia sa na zvieratách netestovala a použila sa priamo na ľuďoch. Vo výskume, ktorý použil Pfizer - v kandidátskej štúdii o mRNA (BNT162b2) s využitím opíc makak rhézus - všetky opice po podaní vakcíny dostali zápal pľúc, avšak vedci vyhodnotili toto riziko ako nízke, na tom základe, že tieto opice boli mladé a zdravé jedince vo veku 2-4 roky. Podľa podania izrealskej skupiny právnikov po aplikácii vakcíny Pfizer až 80 percent očkovaných dostalo zápal pľúc. Napriek týmto okolnostiam Pfizer pokračoval vo vývoji vakcín bez testovania na zvieratách.

4. Pokus musí byť vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému zbytočnému telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia.

CDC VAERS zaregistroval od začiatku očkovania viac ako 4.000 úmrtí a 50.000 poškodení zdravia v USA, v EÚ je to 7.000 úmrtí a 365.000 poškodení zdravia.

5. Nesmie byť vykonaný taký pokus, u ktorého je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť smrť alebo zdravotné postihnutie.

Táto génová terapia spôsobuje smrť a iné vedľajšie zdravotné účinky (viď bod 4). Iné skoršie štúdie ohľadne mRNA uvádzajú ďalšie riziká, ktoré sú zatiaľ úplne ignorované. Štúdia z r. 2002 ohľadne spike proteínu SARS-CoV-1 dokázala, že proteín spôsobuje zápal, imunopatológiu, krvné zrazeniny a zabraňuje tvorbe angiotenzínu 2. Tento experiment núti telo produkovať spike proteín s obdobnými vlastnosťami.

6. Riziko nesmie prevážiť nad benefitmi

Covid-19 neskončí smrťou v 98-99 percentách prípadov. Vedľajšie účinky vakcín, smrť, poškodenia zdravia spôsobené mRNA génovou terapiou prevyšujú benefity. Podobne, ako to u nás už dávno tvrdí MUDr. Ján Lakota, CSc, aj medzinárodný tím upozorňuje (aj na zákade štúdie Marekovej choroby na hydine) na ADE a prvotný antigénový hriech alebo Original antigenic sin (OAS). CDC aj ECDC jednoznačne o tomto probléme vie a tento fakt ignoruje.

7. Musí byť vykonaná primeraná príprava a poskytnuté náležité vybavenie na ochranu účastníkov pokusu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami zdravia, zdravotnými postihnutiami či úmrtím.

Neboli vykonané žiadne prípravy. Táto génová terapia preskočila testovaciu fázu na zvieratách. Tretia testovacia fáza farmaceutických spoločností skončí až v roku 2022/2023! Tieto vakcíny sú určené len na núdzové použitie, nie sú povolené.

8. Pokus smú vykonávať len vedecky vzdelané osoby. Počas všetkých stupňov pokusu sa od ľudí, vykonávajúcich pokus alebo zapojených do pokusu, musí vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti, skúsenosti a starostlivosti.

Politici, médiá, herci, spisovatelia, ktorí tvrdia, že vakcíny sú sloboda alebo bezpečné, nemajú potrebné vzdelanie. Veda a medicína nie je propaganda. A propaganda vonkoncom nie je veda.

9. Počas pokusu musí mať účastník pokusu slobodu ukončiť svoju účasť na pokuse, ak sa dostal do takého telesného alebo duševného stavu, v ktorom sa mu pokračovanie v účasti na pokuse javí ako nemožné.

Napriek protestom cca 85.000 lekárov, zdravotníkov, virológom, epidemiológom sa experiment neskončil. Naopak, registrujeme pokusy o zmeny legislatívy, ktorá by umožnila povinnú vakcináciu. To zahŕňa jednak povinnú, jednak nútenú vakcináciu (proti vlastnej vôli). Podľa obžaloby je podávanie experimentálnych vakcín v pláne pravidelne na 6-mesačnej báze bez ohľadu na počet úmrtí a vedľajších účinkov. Tieto vylepšené vakcíny na nové kmene choroby budú podávané bez akéhokoľvek klinického skúšania. Počítajte s nami: EÚ nakúpila 1,8 mld. vakcín a má cca 507 mil. obyvateľov. Pri zaočkovaní 50 percent vyjde na každého vrátane detí cca 7 dávok... dve teda nestačia a stačiť nebudú, rovnako, ako malo stačiť jedno celoplošné testovanie. Čo to s ľuďmi urobí, ukáže až čas.

10. Príslušný vedec musí byť pripravený prerušiť prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí poškodenie zdravia, zdravotné postihnutie alebo smrť účastníkovi pokusu.

Zo štatistických dát je zrejmé, že tento experiment spôsobuje smrť a iné vedľajšie účinky. Politici, farmaceutické spoločnosti a samozvaní experti nerobia nič preto, aby tieto pokusy zastavili, čím by zastavili aj zvyšovanie počtu obetí z radov zavádzaného a neinformovaného obyvateľstva.

                                                                                                                                         

Zdroj : Weis & Partners

Norimberský proces II a pokusy na ľuďoch.

Ja som len plnil rozkazy  , neuspeje a neuspelo to ani pri Norimberskom procese z lekármi  každý jeden  aj doktory a sestry dostali trest smrti obesenim.


Medzinárodné stíhanie a dôkazy o zločinoch proti ľudskosti v mene "pandémie".

Zločiny proti ľudskosti počas korona krízy sú porovnateľné so zverstvami páchanými v prvej a druhej svetovej vojne a mal by ich súdiť medzinárodný tribunál v procese podobnom Norimbergu 1945, nepochybuje nemecký právnik Dr. Reiner Fuellmich. Ten stojí za vytvorením vyšetrovacej komisie iniciatívy Stiftung Corona Ausschuss s tímom právnikov a lekárskych odborníkov z celého sveta, ktorá žaluje za porušovanie zákonov a vzniknuté škody kvôli umelo vytvorenej pandémii koronaviru. 

Covid očkovanie je zločin proti ľudskosti, porušuje Norimberský kódex. Tím právnikov a lekárskych odborníkov vedený Dr. Reinerom Fuellmichom pripravuje súdne konanie za zločiny proti ľudskosti. Fuellmich a jeho tím predstavujú chybný test PCR a príkaz lekárov označiť akékoľvek komorbídne ochorenie za smrť Covid ako podvod. Test PCR nebol nikdy navrhnutý tak, aby detekoval patogény, a je 100% chybný po 35 cykloch. Všetky PCR testy sledované CDC sú nastavené na 37 až 45 cyklov. CDC pripúšťa, že žiadne testy po 28 cykloch nie sú pre pozitívny spoľahlivý výsledok prípustné. Toto samo o sebe zneplatňuje viac ako 90% údajných prípadov covid "infekcií" sledovaných použitím tohto chybného testu.  Okrem chybných testov a podvodných úmrtných listov je samotná "experimentálna" vakcína v rozpore s článkom 32 Ženevského dohovoru. Podľa článku 32 Ženevského dohovoru z roku 1949 je zakázané "mrzačenie a lekárske alebo vedecké experimenty, ktoré nevyžadujú lekárske ošetrenie chránenej osoby". Podľa článku 147 je vykonávanie biologických experimentov na chránených osobách závažným porušením dohovoru.

"Vakcína" nespĺňa nasledujúcich päť požiadaviek, aby ju bolo možné považovať za vakcínu, a je zo svojej podstaty lekárskym "experimentom". Poskytuje imunitu voči vírusu Ide o "deravú" génovú terapiu, ktorá neposkytuje imunitu voči lieku Covid a tvrdí, že zmierňuje príznaky, hoci je očkovaných dvakrát, je teraz 60% pacientov vyžadujúcich ER alebo JIS s covid infekciami. Chráni príjemcu pred vírusom Táto génová terapia neposkytuje imunitu a dvojito očkovaní môžu stále vírus zachytiť a šíriť. Znižuje úmrtie na vírusovú infekciu Táto génová terapia neznižuje úmrtie na infekciu. Dvojito očkovaní infikovaní liekom Covid tiež zomreli. Znižuje cirkuláciu vírusu Táto génová terapia stále umožňuje šírenie vírusu, pretože poskytuje nulovú imunitu voči vírusu. Znižuje prenos vírusu Táto génová terapia stále umožňuje prenos vírusu, pretože poskytuje nulovú imunitu voči vírusu. 

Experimentálna" vakcína porušuje všetkých 10 bodov Norimberského kódexu. Ten obsahuje trest smrti pre tých, ktorí sa snažia tieto medzinárodné zákony porušiť. 

Porušenia Norimberského kódexu sú nasledovné: 

1. DOBROVOĽNÝ SÚHLAS ĽUDSKEJ OSOBY JE ABSOLÚTNE NEVYHNUTEĽNÝ. Nemalo by dôjsť k žiadnemu zásahu alebo akémukoľvek prvku sily, podvodu, klamu, nátlaku alebo akejkoľvek forme obmedzenia alebo vnucovania. Dobrovoľný informovaný súhlas je zásadný. Vakcína podľa definície musí poskytnúť imunitu proti vírusu. Chrániť príjemcu pred ochorením vírusom. Znížiť počet úmrtí, infekcií, obeh a prenos vírusu. Hovorí sa nám, že táto experimentálna injekcia nič z tohto nerobí, napriek tomu podvodne jej hovoria vakcína. Pokiaľ ide o nátlak, obmedzovanie a vnucovanie, je všade. Pokiaľ chcete svoj život späť, nechajte sa očkovať. Mnoho médií, politických i nelekárskych osôb hovorí ľuďom, aby to urobili. Neposkytujú žiadne informácie o nepriaznivých účinkoch alebo nebezpečenstvách tejto génovej terapie. Jediné, čo od nich budete počuť, je - "bezpečné a účinné" a "výhody prevažujú nad rizikami". Krajiny používajú blokovanie, nátlak a vyhrážanie, aby prinútili ľudí, aby si vzali túto vakcínu, alebo im bolo zakázané zúčastniť sa slobodnej spoločnosti na základe mandátu očkovacieho pasu alebo zeleného pasu. Počas norimberských procesov boli dokonca stíhané médiá a členovia boli usmrtení za to, že klamali verejnosti, spolu s mnohými lekármi a nacistami uznanými vinnými zo zločinov proti ľudskosti. 

2. EXPERIMENT BY MAL BYŤ TAKÝ, ABY PRINIESL PLODNÉ VÝSLEDKY, KTORÉ NIE SÚ ZISTITEĽNÉ INÝMI METÓDAMI. Najplodnejšia metóda by bola zdravá imunita, ktorú je možné dosiahnuť zdravou životosprávou a prírodnými doplnkami ako vitamín D, vitamín C a zinok. Ale ľuďom sa toto nehovorí. Tí, ktorí o tom hovoria, sú očierňovaní a umlčovaní. 

3. EXPERIMENT BY MAL BYŤ NAVRHNUTÝ A ZALOŽENÝ NA VÝSLEDKOCH EXPERIMENTOV NA ZVIERATÁCH. Táto experimentálna injekcia preskočila testovanie na zvieratách.

4. EXPERIMENT BY MAL BYŤ VYKONANÝ TAK, ABY SA ZABRÁNILO VŠETKÉMU ZBYTOČNÉMU TELESNÉMU A DUŠEVNÉMU UTRPENIU A ZRANENIU. Podľa oficiálnych správ tento experiment už spôsobil tisíce úmrtí a viac ako štvrť milióna zranení. 

5. NEMAL BY BYŤ VYKONANÝ ŽIADNY EXPERIMENT, AK MOŽNO PREDPOKLADAŤ, ŽE DÔJDE K SMRTI ALEBO PORANENIU. Predchádzajúce testy preukázali vysokú pravdepodobnosť, že tieto nové spike proteíny spôsobia, že telo začne útočiť samo na seba. Tomu sa hovorí zosilnenie závislé na protilátkach alebo ADE. Virológ a držiteľ Nobelovej ceny hovorí, že vakcína tvorí varianty. Na základe lekárskych údajov založených na faktoch, táto génová terapia spôsobuje smrť a zranenie. Minulý výskum mRNA tiež ukazuje niekoľko rizík, ktoré boli pri súčasnom pokuse s génovým experimentom ignorované. Štúdia z roku 2002 o spike proteínoch SARS-CoV-1 ukázala, že spôsobujú zápal, imunopatológiu, krvné zrazeniny a bránia expresii angiotenzínu 2. Tento experiment núti telo produkovať tento spike proteín, ktorý zdedí všetky tieto riziká. 

6. STUPEŇ RIZIKA BY NIKDY NEMAL PREKROČIŤ MIERU PRÍNOSU. Covid-19 má 98-99% mieru prežitia. Je menej smrteľný ako sezónna chrípka. Experimentálna injekcia je už najnebezpečnejšou vakcínou v celej 30-ročnej histórii databázy VAERS. Poranenia vakcínou, úmrtí a nežiaduce vedľajšie účinky génovej terapie mRNA toto riziko ďaleko prevyšujú. USA a EÚ zakázali používanie "deravých" vakcín na použitie v poľnohospodárstve kvôli štúdii, ktorá ukazuje, že sa objavujú mutácie a varianty... čo robí chorobu ešte smrteľnejšou. Napriek tomu to CDC pre ľudské použitie ignorovalo, pretože plne vedelo, že z netesných očkovaní vyplynie riziko nových smrteľnejších variantov. CDC si plne uvedomuje, že používanie deravých vakcín uľahčuje vznik horúcich (smrteľnejších) kmeňov. Napriek tomu to ignorovali, pokiaľ ide o človeka

7. MALI BY BYŤ VYKONANÉ VHODNÉ PRÍPRAVY A ZAISTENÉ NÁLEŽITÉ VYBAVENIE NA OCHRANU ÚČASTNÍKOV POKUSU PROTI SEBAMENŠEJ MOŽNOSTI ZRANENIA, ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA ALEBO SMRTI. Žiadne prípravy neboli vykonané. Žiadne vybavenie nie sú. Účastník príde pre svoju dávku a ide domov. Táto génová terapia preskočila pokusmi na zvieratách. Vlastné klinické štúdie fázy 3 u farmaceutických spoločností nebudú ukončené do roku 2022/2023. Tieto vakcíny boli schválené na základe zákona o núdzovom použití a vynútené dezinformovanej verejnosti. Nie sú schválené FDA. 

8. EXPERIMENT BY MALI VYKONÁVAŤ IBA VEDECKY KVALIFIKOVANÉ OSOBY. Tento experiment je výhradne riadený politikmi, médiami, celebritami a byrokratmi s väzbami na farma priemysel. Politici, médiá a herci, ktorí tvrdia, že ide o bezpečnú a účinnú vakcínu, nie sú kvalifikovaní. Propaganda nie je lekárska veda. Mnoho maloobchodných predajní, ako je Walmart a tranzitné vakcinačné centrá, nie sú spôsobilé poskytovať experimentálne lekárske génové terapie neinformovanej verejnosti. 

9. POČAS EXPERIMENTU BY MAL MAŤ ÚČASTNÍK MOŽNOSŤ EXPERIMENT UKONČIŤ. Tisíce zdravotných odborníkov sa pokúšali toto šialenstvo zastaviť a ich hlasy sú naďalej umlčované. Napriek pobúreniu viac ako 85 000 lekárov, zdravotných sestier, virológov a epidemiológov sa experiment nekončí. V skutočnosti v súčasnej dobe existuje mnoho pokusov o zmenu zákonov s cieľom vynútiť dodržiavanie predpisov o očkovaní. To zahŕňa povinné a nútené očkovanie. Experimentálne "aktualizačné" zábery sú plánované na každých 6 mesiacov bez toho, aby bolo možné využiť rastúci počet úmrtí a zranení už spôsobených týmto experimentom. "Aktualizované" zábery práce budú podávané bez klinických štúdií. Dúfajme, že tento nový norimberský proces ukončí tento zločin proti ľudskosti. 

10. EXPERIMENT MUSÍ BYŤ UKONČENÝ, AK VEDIE K ZRANENIU ALEBO SMRTI. Ale experiment aj tak pokračuje. Zo štatistických údajov je zrejmé, že tento experiment má za následok smrť a zranenie, napriek tomu sa však všetci politici, farmaceutické spoločnosti a takzvaní experti nepokúšajú zabrániť tomu, aby tento experiment génovej terapie spôsobil škodu nesprávne informovanej verejnosti.

Tí, ktorí porušujú tieto medzinárodné zákony, podliehajú trestu smrti. Súdne konania sú v príprave a dôkazy sa zhromažďujú. Informátori sú vyzývaní, aby kontaktovali medzinárodný tím na www.securewhistleblower.com. Toto je najskôr najväčší zločin kedy spáchaný proti svetovej populácii. A otázka je: máme stále súdny systém, ktorý by hájil spravodlivosť? Čo môžete urobiť, aby ste pomohli ukončiť tento zločin proti ľudskosti? Zdieľajte tieto informácie. Uvedomte svoje politiky, médiá, lekárov a zdravotné sestry, aby zodpovedali - že pokiaľ sa podieľajú na tomto zločine proti ľudskosti, podliehajú tiež zákonom stanoveným v Ženevskom dohovore a Norimberskom zákonníku a môžu byť súdení a uznaní vinnými. Právne konanie ide dopredu, boli zhromaždené dôkazy a veľká rastúca skupina odborníkov bije na poplach


                                                                                                   .Zdroje : Peter Wais partners - advokátská kancelária


VIDEO: Skupina právnikov a dôkazy o zločinoch proti ľudskosti v mene pandémie (infovojna.sk)

Právník Reiner Fuellmich - O očkování a experimentování na lidech | Otevři svou mysl (otevrisvoumysl.cz)

Reiner Fuellmich - Věřím, že tohle vyhrajeme & O soudních žalobách a co se chystá | Otevři svou mysl (otevrisvoumysl.cz) 

Covid očkování: Zločin proti lidskosti, který porušuje Norimberský kodex | Otevři svou mysl (otevrisvoumysl.cz)  


videa pozri tu

Vytvořte si webové stránky zdarma!