Občina naša

je spoločenstvo ľudí istá forma združenia ľudí, založená je na pokrvnom príbuzenstve alebo územnom princípe (susedská občina) a ktorá spravidla predstavuje uzavretý útvar. Je založené na kolektívnom vlastníctve najmä však pôdy. Orgány sú volenými alebo dedičnými predstaviteľmi.pody. Občina je spolok rodín, ktoré dobrovoľné spojili svoje majetky, dohodli sa, že ich budú vlastnostnou, činorodou prácou zveľaďovať a spoločne ochraňovať. Vytvára územné celky je to veľmi výhodné. Plynie to z dlhoročných skúseností, z ktorých taktiež vyplýva aj skutočnosť, že všetko to, čo občina svojou činnosťou nadobudne, je potrebné chrániť.

Vznik občiny

život občiny nie je obmedzený, iba na hranice jej územia. Práve naopak. Je predpoklad, že občiny budú medzi sebou zdieľať vedomosti, skúsenosti, výrobky a zvyky. Občinové právo pri schvaľovaní, nerozhoduje menšina, ani väčšina a nikto sa nemôže zdržať hlasovania.

Postup pri spravovaní spoločnosti podľa OBČINOVÉHO PRÁVA

> na tvorbe pravidiel sa podieľajú všetci podávaním návrhov

> návrhy na vytvorenie nových pravidiel môže podať každý bez obmedzenia veku

> každý, kto sa prihlási s novým návrhom, musí byť vypočutý

> predkladaný návrh musí byť primerane spracovaný, aby bol zrozumiteľný pre všetkých

> Najprv sa rieši a spracováva návrh na úrovni rodiny (rodinná rada), potom rodu (rodová rada), väčšej skupiny (ulice, miestnej časti, rôzne rady), občiny (občinová rada)

> ak je návrh zrozumiteľný a vyhovuje všetkým, na občinovej rade VEČI sa prečíta jeho úplné znenie.

> vyjadriť sa k navrhovanému pravidlu môže každý, kto má pozmeňujúci návrh alebo počas prijímania nového pravidla na veči nikto iný nenavrhol lepšie riešenie, pravidlo je prijaté a vstupuje do platnosti po skončení občinovej schôdze veče. Prípadne dohodnutej skúšobnej dobe

> pravidlo je zaznamenané v zápisnici a uložené do súboru platných pravidiel alebo pravidiel v skúšobnej dobe. Nikto nemôže ostať nespokojný či nezúčastnený.

Dodržiavanie pravidiel a ich porušovanie

> slovo povinnosť je dej, ktorý nastáva po určitej vine. Občina má podporovať zdravý rozvoj človeka a spôsob dodržiavania pravidiel musí byť postavený na ich chápaní, nie vymáhaní. Občinové právo má základ v našej kultúre odnepamäti. Občina je spolok rodín čiastočne alebo úplne sebestačných, ktoré dobrovoľne spojili svoje majetky, dohodli sa, že ich budú vlastnostnou činorodou prácou zveľaďovať a spoločne ochraňovať. Sú schopné a ochotné prostredníctvom jednomyseľného schvaľovania návrhov tvoriť a dodržiavať spoločne vytvorené pravidlá. Vzájomne sa podporovať, vytvárať podmienky na vzdelávanie, poznanie sveta, seba aj navzájom prostredníctvom všetkých dostupných spôsobov učenia pri zachovaní vzájomnej úcty, ochrany zdravia, prírody aj celého sveta.

Kopné právo

> sa používalo ako spôsob riadenia spoločnosti. Kopní muži boli tí členovia spoločnosti, ktorí už v živote niečo dokázali. Kopné právo sa v dnešnej spoločnosti nedá úplne uplatniť. Jednak nie je dostatok kopných mužov a o spravovanie spoločnosti prejavuje záujem aj širšia verejnosť. Kopné právo malo aj svoje nevýhody, ktoré spočívali najmä v prísnom až zaujatom dodržiavaní tradícií. Vznik občinového práva je odpoveďou na súčasný stav spoločnosti, kde nespravodlivá demokracia melie z posledného a na kopných mužov treba ešte chvíľu počkať.

Pravda

> o našej kultúre nemožno uvažovať ako o dogme. Skôr sa dá chápať ako veda, ktorá je založená na nemenných pravidlách stavby sveta, ktoré sa nazývajú KÓNY. Bohatstvo našej kultúry prevyšuje bohatstvo akejkoľvek kultúry na našej Zemi a na jej preštudovanie nepostačí jeden ľudský život.…. inými slovami: Pravda je to, čomu veríme. To následne aj prežiť. Ak chceme vedieť, aká je naša pravda, pozrime sa na život, ktorý žijeme. Čomu veríme, to žijeme ….

Právo

> život je z poverenia sveta prav. Preto právo je prirodzeným javom života. Je už totiž pri narodení. Rodíme sa ako slobodné bytosti z vôle nášho stvoriteľ. A ako slobodné bytosti máme tvoriť v javnom svete v súlade s láskou. Takto je svet vymyslený a taký ho máme prijať. Vedomie vás spája s vaším stvoriteľom, nech si pod týmto slovom predstavíte čokoľvek. Ak je jedinec nevzdelaný v umení života, nie je pozorný, alebo jeho pozornosť sa zameriava na základné pudy, často sa nechá nachytať i oklamať.šťastie a blahobyt sú otázkou vzdelania a rozhľadenosti …. za slobodu sa nebojuje, tú si treba uvedomiť …. právo na život v blahobyte a láske je potrebné uplatňovať. Treba ho žiť ….Uvedomiť si to, znamená byť vedomím. To vás privedie k vďačnosti, spolupatričnosti a pokore. Taká bola cesta našich predkov a teraz je to cesta naša. Človeku, ktorý si toto plne uvedomuje a žije podľa týchto jednoduchých právd, sa hovorí ….Dodržiavanie týchto PRAVidiel, zabezpečuje sPRÁVny chod spoločnosti. Na vytváraní pravidiel sa podieľajú všetci členovia spoločnosti, a to buď priamo alebo nepriamo. Nepriamo sa podieľajú napr. deti, ktoré síce nevedia navrhovať možné zmeny, ale svojím správaním dávajú najavo, ktoré pravidlo im vyhovuje a ktoré nie. Dobrovoľné dodržiavanie pravidiel je jedným z opisov slobodnej spoločnosti.

Rodina, ako základ všetkého

> v poslednom čase sa v spoločnosti rozmáha nepeknosť, že rodina stráca zmysel. Že je v rozklade, inštitúciou, ktorá bráni jedincovi v rozlete. Ktokoľvek, kto vám bude rozprávať, že rodina je prežitok a že jedinec je dôležitejší ako rodina, je práve ten, ktorý vás chce oklamať. Sústreďte sa, prosím, práve na svoju rodinu, v nej je najväčšia sila.

Uplatňovanie práva

> občinovému právu sa musíme všetci učiť najprv na úrovni rodiny. Až potom ho spoločne a trpezlivo precvičovať v občinách či skupinách ľudí, ktorým na tom záleží. Určite aj budete hútať nad tým, napr. čo s neposlušnými členmi a ich prípadným usmernenín, v prvom rade sa naučme účinne a zmysluplne dohovoriť. Pri výnimočných udalostiach treba požiadať členov domobrany o pomoc pri vytváraní a dohadovaní spoločných pravidiel. Dodržiavanie pravidiel sleduje určená skupina, kvôli ich správnemu pochopeniu. Záznam z ich činnosti sa pravidelne predkladá na občinovej veči (schôdzi). Pravidlá, ktoré sú účinné sa musia prehodnotiť.

Vytvořte si webové stránky zdarma!