Odopretie mobilizácie najneskôr d0 30.01.2023


569 / 2005 

ZÁKON z 8. novembra 2005 o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu

§ 1

Predmet zákona

Tento zákon upravuje alternatívnu službu v čase vojny a vojnového stavu,1) spôsob odopretia výkonu mimoriadnej služby,2) dokumentáciu registrovaných občanov3) a vojakov v zálohe4) povinných vykonať alternatívnu službu, povolávanie registrovaných občanov a vojakov v zálohe povinných vykonať alternatívnu službu a výkon alternatívnej služby.

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona

a) alternatívna služba je iná služba namiesto mimoriadnej služby,2) ktorú je registrovaný občan alebo vojak v zálohe (ďalej len "evidovaný občan") povinný vykonať v čase vojny a vojnového stavu, ak podal písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby2) z dôvodu, že jej výkon je v rozpore s jeho svedomím alebo náboženským vyznaním5) (ďalej len "vyhlásenie"),

b) zamestnávateľ je zamestnávateľská organizácia štátu, verejnoprávna inštitúcia, zamestnávateľská organizácia územnej samosprávy, organizácia registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti6) a zamestnávateľská organizácia, ktorá plní úlohy súvisiace so zabezpečovaním obrany štátu alebo civilnej ochrany obyvateľstva7) v čase vojny a vojnového stavu.

§ 3

Zásada rovnakého zaobchádzania

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým evidovaným občanom povolaným na výkon alternatívnej služby. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodov rodinného stavu, politického zmýšľania, náboženského vyznania, viery, rasového pôvodu, národnostného pôvodu, etnického pôvodu alebo majetku uvedené v osobitnom predpise.8)

§ 4

Odopretie výkonu mimoriadnej služby

(1) Občan môže v stave bezpečnosti9) odoprieť výkon mimoriadnej služby2) vyhlásením

a) v roku, v ktorom mu vznikla branná povinnosť, alebo

b) v januári každého nasledujúceho roka až do zániku brannej povinnosti podľa osobitného predpisu.10)

(2) Na vyhlásenie podané po lehote uvedenej v odseku 1 a na vyhlásenie podané v období krízovej situácie10a) sa neprihliada.

(3) Vyhlásenie občana obsahuje

a) meno a priezvisko,

b) dátum a miesto narodenia,

c) rodné číslo,

d) adresu trvalého a prechodného pobytu,

e) povolanie,

f) dôvod odopretia výkonu mimoriadnej služby.2)

(4) Vyhlásenie s osvedčeným podpisom2a) podáva občan na príslušný okresný úrad v sídle kraja podľa miesta trvalého pobytu (ďalej len "okresný úrad v sídle kraja") písomným podaním.

(5) Vyhlásenie môže evidovaný občan až do doručenia povolávacieho rozkazu na výkon alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu (ďalej len "povolávací rozkaz") vziať späť písomným podaním s osvedčeným podpisom na okresný úrad v sídle kraja.

(6) Podanie o späťvzatí vyhlásenia obsahuje údaje podľa odseku 3 písm. a) až d) a dôvod späťvzatia vyhlásenia.

(7) Po späťvzatí vyhlásenia sa na opätovne podané vyhlásenie neprihliada.

(8) Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o nezaradení občana, ktorý podal vyhlásenie do dokumentácie evidovaných občanov, občan môže proti rozhodnutiu podať odvolanie na okresný úrad v sídle kraja.

(9) Vyhlásenie podľa odseku 1 nemôže podať profesionálny vojak počas výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka,11) vojak v zálohe počas zaradenia do aktívnych záloh12) a vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy.


Kontakt

Navštívte nás
Cesta J.Alexyho 45 Banka, 92101

Zavolajte nám
+421 911 322 034

E-mail
slovakdefender@villapsenek.sk

                           Číslo účtu:    SK14 0900 0000 0051 9563 9463

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!