Norimberk II

Medzinárodné stíhanie a dôkazy o zločinoch proti ľudskosti v mene "pandémie".

Zločiny proti ľudskosti počas korona krízy sú porovnateľné so zverstvami páchanými v prvej a druhej svetovej vojne a mal by ich súdiť medzinárodný tribunál v procese podobnom Norimbergu 1945, nepochybuje nemecký právnik Dr. Reiner Fuellmich. Ten stojí za vytvorením vyšetrovacej komisie iniciatívy Stiftung Corona Ausschuss s tímom právnikov a lekárskych odborníkov z celého sveta, ktorá žaluje za porušovanie zákonov a vzniknuté škody kvôli umelo vytvorenej pandémii koronaviru. 

Norimberský proces 2

Covid očkovanie je zločin proti ľudskosti, porušuje Norimberský kódex. Tím právnikov a lekárskych odborníkov vedený Dr. Reinerom Fuellmichom pripravuje súdne konanie za zločiny proti ľudskosti. Fuellmich a jeho tím predstavujú chybný test PCR a príkaz lekárov označiť akékoľvek komorbídne ochorenie za smrť Covid ako podvod. Test PCR nebol nikdy navrhnutý tak, aby detekoval patogény, a je 100% chybný po 35 cykloch. Všetky PCR testy sledované CDC sú nastavené na 37 až 45 cyklov. CDC pripúšťa, že žiadne testy po 28 cykloch nie sú pre pozitívny spoľahlivý výsledok prípustné. Toto samo o sebe zneplatňuje viac ako 90% údajných prípadov covid "infekcií" sledovaných použitím tohto chybného testu.  Okrem chybných testov a podvodných úmrtných listov je samotná "experimentálna" vakcína v rozpore s článkom 32 Ženevského dohovoru. Podľa článku 32 Ženevského dohovoru z roku 1949 je zakázané "mrzačenie a lekárske alebo vedecké experimenty, ktoré nevyžadujú lekárske ošetrenie chránenej osoby". Podľa článku 147 je vykonávanie biologických experimentov na chránených osobách závažným porušením dohovoru.

"Vakcína" nespĺňa nasledujúcich päť požiadaviek, aby ju bolo možné považovať za vakcínu, a je zo svojej podstaty lekárskym "experimentom". Poskytuje imunitu voči vírusu Ide o "deravú" génovú terapiu, ktorá neposkytuje imunitu voči lieku Covid a tvrdí, že zmierňuje príznaky, hoci je očkovaných dvakrát, je teraz 60% pacientov vyžadujúcich ER alebo JIS s covid infekciami. Chráni príjemcu pred vírusom Táto génová terapia neposkytuje imunitu a dvojito očkovaní môžu stále vírus zachytiť a šíriť. Znižuje úmrtie na vírusovú infekciu Táto génová terapia neznižuje úmrtie na infekciu. Dvojito očkovaní infikovaní liekom Covid tiež zomreli. Znižuje cirkuláciu vírusu Táto génová terapia stále umožňuje šírenie vírusu, pretože poskytuje nulovú imunitu voči vírusu. Znižuje prenos vírusu Táto génová terapia stále umožňuje prenos vírusu, pretože poskytuje nulovú imunitu voči vírusu. 

Experimentálna" vakcína porušuje všetkých 10 bodov Norimberského kódexu. Ten obsahuje trest smrti pre tých, ktorí sa snažia tieto medzinárodné zákony porušiť. 

Porušenia Norimberského kódexu sú nasledovné: 

1. DOBROVOĽNÝ SÚHLAS ĽUDSKEJ OSOBY JE ABSOLÚTNE NEVYHNUTEĽNÝ. Nemalo by dôjsť k žiadnemu zásahu alebo akémukoľvek prvku sily, podvodu, klamu, nátlaku alebo akejkoľvek forme obmedzenia alebo vnucovania. Dobrovoľný informovaný súhlas je zásadný. Vakcína podľa definície musí poskytnúť imunitu proti vírusu. Chrániť príjemcu pred ochorením vírusom. Znížiť počet úmrtí, infekcií, obeh a prenos vírusu. Hovorí sa nám, že táto experimentálna injekcia nič z tohto nerobí, napriek tomu podvodne jej hovoria vakcína. Pokiaľ ide o nátlak, obmedzovanie a vnucovanie, je všade. Pokiaľ chcete svoj život späť, nechajte sa očkovať. Mnoho médií, politických i nelekárskych osôb hovorí ľuďom, aby to urobili. Neposkytujú žiadne informácie o nepriaznivých účinkoch alebo nebezpečenstvách tejto génovej terapie. Jediné, čo od nich budete počuť, je - "bezpečné a účinné" a "výhody prevažujú nad rizikami". Krajiny používajú blokovanie, nátlak a vyhrážanie, aby prinútili ľudí, aby si vzali túto vakcínu, alebo im bolo zakázané zúčastniť sa slobodnej spoločnosti na základe mandátu očkovacieho pasu alebo zeleného pasu. Počas norimberských procesov boli dokonca stíhané médiá a členovia boli usmrtení za to, že klamali verejnosti, spolu s mnohými lekármi a nacistami uznanými vinnými zo zločinov proti ľudskosti. 

2. EXPERIMENT BY MAL BYŤ TAKÝ, ABY PRINIESL PLODNÉ VÝSLEDKY, KTORÉ NIE SÚ ZISTITEĽNÉ INÝMI METÓDAMI. Najplodnejšia metóda by bola zdravá imunita, ktorú je možné dosiahnuť zdravou životosprávou a prírodnými doplnkami ako vitamín D, vitamín C a zinok. Ale ľuďom sa toto nehovorí. Tí, ktorí o tom hovoria, sú očierňovaní a umlčovaní. 

3. EXPERIMENT BY MAL BYŤ NAVRHNUTÝ A ZALOŽENÝ NA VÝSLEDKOCH EXPERIMENTOV NA ZVIERATÁCH. Táto experimentálna injekcia preskočila testovanie na zvieratách.

4. EXPERIMENT BY MAL BYŤ VYKONANÝ TAK, ABY SA ZABRÁNILO VŠETKÉMU ZBYTOČNÉMU TELESNÉMU A DUŠEVNÉMU UTRPENIU A ZRANENIU. Podľa oficiálnych správ tento experiment už spôsobil tisíce úmrtí a viac ako štvrť milióna zranení. 

5. NEMAL BY BYŤ VYKONANÝ ŽIADNY EXPERIMENT, AK MOŽNO PREDPOKLADAŤ, ŽE DÔJDE K SMRTI ALEBO PORANENIU. Predchádzajúce testy preukázali vysokú pravdepodobnosť, že tieto nové spike proteíny spôsobia, že telo začne útočiť samo na seba. Tomu sa hovorí zosilnenie závislé na protilátkach alebo ADE. Virológ a držiteľ Nobelovej ceny hovorí, že vakcína tvorí varianty. Na základe lekárskych údajov založených na faktoch, táto génová terapia spôsobuje smrť a zranenie. Minulý výskum mRNA tiež ukazuje niekoľko rizík, ktoré boli pri súčasnom pokuse s génovým experimentom ignorované. Štúdia z roku 2002 o spike proteínoch SARS-CoV-1 ukázala, že spôsobujú zápal, imunopatológiu, krvné zrazeniny a bránia expresii angiotenzínu 2. Tento experiment núti telo produkovať tento spike proteín, ktorý zdedí všetky tieto riziká. 

6. STUPEŇ RIZIKA BY NIKDY NEMAL PREKROČIŤ MIERU PRÍNOSU. Covid-19 má 98-99% mieru prežitia. Je menej smrteľný ako sezónna chrípka. Experimentálna injekcia je už najnebezpečnejšou vakcínou v celej 30-ročnej histórii databázy VAERS. Poranenia vakcínou, úmrtí a nežiaduce vedľajšie účinky génovej terapie mRNA toto riziko ďaleko prevyšujú. USA a EÚ zakázali používanie "deravých" vakcín na použitie v poľnohospodárstve kvôli štúdii, ktorá ukazuje, že sa objavujú mutácie a varianty... čo robí chorobu ešte smrteľnejšou. Napriek tomu to CDC pre ľudské použitie ignorovalo, pretože plne vedelo, že z netesných očkovaní vyplynie riziko nových smrteľnejších variantov. CDC si plne uvedomuje, že používanie deravých vakcín uľahčuje vznik horúcich (smrteľnejších) kmeňov. Napriek tomu to ignorovali, pokiaľ ide o človeka

7. MALI BY BYŤ VYKONANÉ VHODNÉ PRÍPRAVY A ZAISTENÉ NÁLEŽITÉ VYBAVENIE NA OCHRANU ÚČASTNÍKOV POKUSU PROTI SEBAMENŠEJ MOŽNOSTI ZRANENIA, ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA ALEBO SMRTI. Žiadne prípravy neboli vykonané. Žiadne vybavenie nie sú. Účastník príde pre svoju dávku a ide domov. Táto génová terapia preskočila pokusmi na zvieratách. Vlastné klinické štúdie fázy 3 u farmaceutických spoločností nebudú ukončené do roku 2022/2023. Tieto vakcíny boli schválené na základe zákona o núdzovom použití a vynútené dezinformovanej verejnosti. Nie sú schválené FDA. 

8. EXPERIMENT BY MALI VYKONÁVAŤ IBA VEDECKY KVALIFIKOVANÉ OSOBY. Tento experiment je výhradne riadený politikmi, médiami, celebritami a byrokratmi s väzbami na farma priemysel. Politici, médiá a herci, ktorí tvrdia, že ide o bezpečnú a účinnú vakcínu, nie sú kvalifikovaní. Propaganda nie je lekárska veda. Mnoho maloobchodných predajní, ako je Walmart a tranzitné vakcinačné centrá, nie sú spôsobilé poskytovať experimentálne lekárske génové terapie neinformovanej verejnosti. 

9. POČAS EXPERIMENTU BY MAL MAŤ ÚČASTNÍK MOŽNOSŤ EXPERIMENT UKONČIŤ. Tisíce zdravotných odborníkov sa pokúšali toto šialenstvo zastaviť a ich hlasy sú naďalej umlčované. Napriek pobúreniu viac ako 85 000 lekárov, zdravotných sestier, virológov a epidemiológov sa experiment nekončí. V skutočnosti v súčasnej dobe existuje mnoho pokusov o zmenu zákonov s cieľom vynútiť dodržiavanie predpisov o očkovaní. To zahŕňa povinné a nútené očkovanie. Experimentálne "aktualizačné" zábery sú plánované na každých 6 mesiacov bez toho, aby bolo možné využiť rastúci počet úmrtí a zranení už spôsobených týmto experimentom. "Aktualizované" zábery práce budú podávané bez klinických štúdií. Dúfajme, že tento nový norimberský proces ukončí tento zločin proti ľudskosti. 

10. EXPERIMENT MUSÍ BYŤ UKONČENÝ, AK VEDIE K ZRANENIU ALEBO SMRTI. Ale experiment aj tak pokračuje. Zo štatistických údajov je zrejmé, že tento experiment má za následok smrť a zranenie, napriek tomu sa však všetci politici, farmaceutické spoločnosti a takzvaní experti nepokúšajú zabrániť tomu, aby tento experiment génovej terapie spôsobil škodu nesprávne informovanej verejnosti.

Tí, ktorí porušujú tieto medzinárodné zákony, podliehajú trestu smrti. Súdne konania sú v príprave a dôkazy sa zhromažďujú. Informátori sú vyzývaní, aby kontaktovali medzinárodný tím na www.securewhistleblower.com. Toto je najskôr najväčší zločin kedy spáchaný proti svetovej populácii. A otázka je: máme stále súdny systém, ktorý by hájil spravodlivosť? Čo môžete urobiť, aby ste pomohli ukončiť tento zločin proti ľudskosti? Zdieľajte tieto informácie. Uvedomte svoje politiky, médiá, lekárov a zdravotné sestry, aby zodpovedali - že pokiaľ sa podieľajú na tomto zločine proti ľudskosti, podliehajú tiež zákonom stanoveným v Ženevskom dohovore a Norimberskom zákonníku a môžu byť súdení a uznaní vinnými. Právne konanie ide dopredu, boli zhromaždené dôkazy a veľká rastúca skupina odborníkov bije na poplach.


Zdroje : 

VIDEO: Skupina právnikov a dôkazy o zločinoch proti ľudskosti v mene pandémie (infovojna.sk)

Právník Reiner Fuellmich - O očkování a experimentování na lidech | Otevři svou mysl (otevrisvoumysl.cz)

Reiner Fuellmich - Věřím, že tohle vyhrajeme & O soudních žalobách a co se chystá | Otevři svou mysl (otevrisvoumysl.cz) 

Covid očkování: Zločin proti lidskosti, který porušuje Norimberský kodex | Otevři svou mysl (otevrisvoumysl.cz)  


videa pozri tu